Projekti

Cleantech Latvia

We are proud to be a partner of CLEANTECH LATVIA, an organization that brings together the expertise, experience, and solutions of various enterprises, research institutes, and graduate educational institutions. CLEANTECH LATVIA aims to foster collaboration among its members to explore new export markets, create value chains, develop mutually beneficial products and services, and enhance overall competitiveness.

Projekts "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana"

SIA Mappost 2016. gada 22. decembrī noslēgusi līgumu Nr. SKV-L-2016/1010 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projektu "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" (projekta identifikācijas numurs 3.2.1.2./16/I/001), kas apstiprināts ar Centrālās finanšu un līguma aģentūras 2016. gada 19. februāra lēmumu Nr.39-2-40/831 un īstenots saskaņā ar 2016. gada 14. martā noslēgto vienošanos par projekta īstenošanu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros.

Projekts "Mežsaimniecības nozares darba uzdevumu izpildes optimizācija, ieviešot mūsdienu prasībām atbilstošas komunikācijas metodes un tehnoloģijas"

Projekta numurs: 18-00-A01620-000021

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.