Projects

Cleantech Latvia

We are proud to be a partner of CLEANTECH LATVIA, an organization that brings together the expertise, experience, and solutions of various enterprises, research institutes, and graduate educational institutions. CLEANTECH LATVIA aims to foster collaboration among its members to explore new export markets, create value chains, develop mutually beneficial products and services, and enhance overall competitiveness.

GreenOffshoreTech Project

Mappost has proved itself and received financing from GreenOffshoreTech project.

GreenOffshoreTech is a Cluster Facilitated Project with the purpose of supporting innovation in SMEs, fostering development of the emerging Blue Economy industries by enabling new cross-sectorial and cross-border value chains based on shared challenges and the deployment of key enabling technologies. GreenOffshoreTech facilitates the creation of new products, processes or services with the ambition to make offshore production and transport green, clean and sustainable towards a resource-efficient economy and EU GreenDeal, while facing Reindustrialization.

The GreenOffshoreTech Project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement No 101005541.

Projekts "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana"

SIA Mappost 2016. gada 22. decembrī noslēgusi līgumu Nr. SKV-L-2016/1010 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projektu "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" (projekta identifikācijas numurs 3.2.1.2./16/I/001), kas apstiprināts ar Centrālās finanšu un līguma aģentūras 2016. gada 19. februāra lēmumu Nr.39-2-40/831 un īstenots saskaņā ar 2016. gada 14. martā noslēgto vienošanos par projekta īstenošanu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros.

Projekts "Mežsaimniecības nozares darba uzdevumu izpildes optimizācija, ieviešot mūsdienu prasībām atbilstošas komunikācijas metodes un tehnoloģijas"

Projekta numurs: 18-00-A01620-000021

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.